ZOSTAŃ MINISTRANTEM !

Jeśli chcesz:
* służyć Panu Bogu przy ołtarzu
* poznać nowych kolegów
* radośnie przeżyć swoją młodość
* brać udział w wyjazdach i rozgrywkach sportowych…

… to zostań ministrantem.
Każdy chłopiec, który pragnie zostać ministrantem, powinien zgłosić się do ks. Mateusza Archity, opiekuna Służby Liturgicznej.

MODLITWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego,
do Boga który rozwesela duszę moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę cię Panie Jezu, o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

MODLITWA SŁUŻBY LITURGICZNEJ PO MSZY ŚWIĘTEJ
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy i całe me życie
szedł tylko drogą do zbawienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Święty Janie Berchmansie – Módl się za nami.

Strona LSO Diecezji Toruńskiej: https://www.facebook.com/torun.knc

CZYM JEST LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA?
„Służba liturgiczna” stanowi wspólne określenie wszystkich tych, którzy swoją posługą przyczyniają się do jak najpiękniejszego przeżycia liturgii. Ponieważ każdy z nas został obdarzony różnymi talentami, realizacja swego powołania może odbywać się na wielu płaszczyznach, stąd pojęcie „służby liturgicznej” jest niezwykle pojemne. Dokumenty regulujące jej status wyliczają szereg osób/grup należących do Służby liturgicznej: ministranci i lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, przynoszący dary i zbierający składkę, komentatorzy, członkowie chóru i scholi wraz z organistą oraz kościelny.

Ministranci i lektorzy to jedna z grup należących do Służby Liturgicznej, działającej przy naszej parafii, której celem jest posługiwanie przy ołtarzu. Realizuje się to jak gdyby na trzech płaszczyznach, które są zarazem poszczególnymi stopniami: kandydat, ministrant i lektor.
Kandydaci to najmłodsza grupa wiekowa, skupiająca tych, którzy pragną włączyć się w czynną posługę liturgiczną.
Ministranci stanowią średnia grupę wiekową, a ich posługa jest najbardziej różnorodna. Toteż, aby zostać ministrantem, należy opanować podstawowe wiadomości liturgiczne oraz zasady służenia przy ołtarzu.
Kiedy ministrant wejdzie w pewien przedział wiekowy, a posiada odpowiednie predyspozycje (zwłaszcza dykcyjne), zostaje promowany na lektora: od tej pory powierzone mu zostaje głoszenie Bożego Słowa podczas Mszy świętej.

Formacja członków Służby Liturgicznej obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w spotkaniach (zbiórkach), a także różne wyjazdy, wycieczki czy udział w rozgrywkach sportowych.

KIM JEST MINISTRANT?
„Ministrante” ( z łaciny ) znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant” wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.
1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje księdzu, gdy
przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.
2. Ministrant jest tym który, NIESIE ZNAKI. Ministrant przynosi pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne, mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Poprzez służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to nie tak jak w kinie albo przed telewizorem – tylko słuchać czy oglądać!
„Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując.

CENNE UWAGI dla Liturgicznej Służby Ołtarza
1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii.
2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi.
3. Swoje czynności liturgiczne wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu.
4. Podczas każdej służby przy ołtarzu są w stanie łaski uświęcającej i przystępują do Komunii św.
5. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

DEKALOG MINISTRANTA
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.